• 190 ถ.รัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
 • 09-4864-5895 (k.Supangwilai)
 • tv360expo@gmail.com
 

ความภาคภูมิใจของพสกนิกรหัวใจรักษ์โลก

ในปี 2556-2557 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา Save The World Expo ซึ่งในปีที่ผ่านมาทรงพระกรุณาเสด็จเป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 18 กันยายน 2558

Profile รายละเอียดงาน

Save The Word Expo's Profile

 • Date :

  24-26 Feb.2017 (Fri.-Sun.)
 •  
 • Edition :

  4th
 •  
 • Venue :

  Hall 3, Muang Thong Thani, Bangkok Thailand
 •  
 • Gross Space :

  5,000 Sq.m.
 •  
 • Opening Hours :

  10.00 am. - 08.00 pm.
 •  
 • Entertainment Hours :

  03.30 pm. - 06.00 pm.
 •  
 • Admission :

  Free for Visitors
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ มักเกิดควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้า โดยขาดการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมทำให้ ทรัพยากรที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศน์

การจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ ตามที่ทุกภาคส่วนดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดีขึ้นได้และสามารถพาไทยสู่ความยั่งยืน

และจากการที่งาน “มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา Save the World Expo” ครั้งที่ 4 ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28-30 ตุลาคม 2559 ภายใต้แนวคิดหลัก “น้ำเพื่อชีวิต” ได้มีการเลื่อนการจัดงานเพื่อร่วมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งาน “มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา Save the World Expo” ครั้งที่ 4 จึงปรับแนวคิดหลักในการจัดงานเป็น “ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณด้านสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้ทุกองค์กรพันธมิตรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมกันนำประเด็นทางสิ่งแวดล้อมมาขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืนตามพระราชปณิธานของพระองค์

“มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา Save the World Expo” เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้จัดแสดงผลงาน องค์ความรู้และนวัตกรรม ในการปกป้องและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งของไทยและต่างประเทศ ถือเป็นงานแสดงนิทรรศการและธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศแห่งแรกในไทย ที่สร้างสรรค์โดยองค์กรสื่อในนาม “ทีวีรักษ์โลก” โดยรายการ “ทีวี360องศา” ครอบครัวข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

 

Save Water Save Life

 

จากความสำเร็จตลอด 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2556-2558) ภายใต้แนวคิด “Learn to Live in the World of Change” หรือ “การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงของโลก” นำเสนอบนหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" บนพื้นฐานการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมใน "ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain)" สะท้อนและล้อไปกับการแก้ปัญหา "น้ำเป็นวาระแห่งชาติ" ของรัฐบาลอีกด้วย

เศรษฐกิจพอเพียง ตอบโจทย์ "การพัฒนาที่ยั่งยืน" ให้ประเทศต่างๆ ได้ทุกมิติ หลังพิสูจน์ในไทยมานับสิบปี สามารถเรียนรู้และนำไปใช้พัฒนาประเทศได้จริง ซึ่งสอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่ใช้เป็นวาระการพัฒนาโลกใน 15 ปีข้างหน้า ที่ ไทยจะเป็นประธานกลุ่มจี 77 ปี 2559 โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการผลักดันให้ประเทศสมาชิกบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

พบสุดยอดนวัตกรรม พลังงานทดแทน
องค์กรสีเขียว สินค้าและบริการสีเขียว
พร้อมมินิคอนเสิร์ตดารารักษ์โลก

ZONE รูปแบบการจัดงาน

วัตถุประสงค์ ของงาน

ประกาศปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็น “วาระแห่งชาติ”

เผยแพร่วิทยาการ นวัตกรรมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

ปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติจริงต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม”

เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ อาเซียน และโลก”

สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่รุนแรงด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ให้เกิดการรับรู้ถึงวิธีการปรับตัวกับสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง”

 

VENUE สถานที่จัดงาน

 

องค์กรความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
กรมอุตุนิยมวิทยา
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดงานกับเรา

มูลนิธิอุทกพัฒน์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda)
กรมอุตุนิยมวิทยา
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
กรีนพีซ
อุทยานนานาชาติสิรินธร
มูลนิธิผ้าไหมไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พลาเน็ตคอม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Hall planแผนที่ภายในงาน